سفرنامه‌های پرنیان

اینجا خانه‌ی پرنیان است که حکایت سفر‌های او با مامان و بابا در آن آمده است

آذر 96
1 پست
دی 92
1 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست